Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 1. De kwaliteit en de veiligheid met betrekking tot het onderhoud aan drukhoudende apparaturen met een werkdruk van meer dan vijf/tiende (0,5) bar aan het houden van welke apparaturen een vergunningsplicht is verbonden, op een voor de wet vereist niveau te houden en/of te brengen, alles uitsluitend namens de houder van de vergunning en zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
 2. Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de stichting alsmede het zijn van intermediair tussen de deelnemers, de stichting en de overheid en/of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Distributie, naar de aangesloten deelnemers, van wijzigingen van wet- en regelgeving en technische ontwikkelingen, met betrekking tot apparaturen onder druk en de periodieke keuringen op deze toestellen.
 2. Het functioneren als gesprekspartner voor de overheid en/of voor diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen op het gebied hetwelk binnen het doel van de stichting is gelegen.
 3. Gevraagd en/of ongevraagd uitbrengen van advies aan de overheid of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen, met betrekking tot die zaken die van belang zijn voor de veiligheid en doelmatigheid van de uit te voeren werkzaamheden aan apparaturen onder druk.
 4. Het verder ontwikkelen van modules op het gebied van technische beheersbaarheid en de gevolgen van het falen van de installatie, met betrekking tot het kwalitatieve niveau van de bij haar aangesloten deelnemers.
 5. Het uitbouwen van haar deelnemersbestand met bedrijven welke kunnen voldoen aan de bovenstaande modules met betrekking tot het ontwikkelde totale kwalitatieve niveau.
 6. Het stimuleren dan wel indien mogelijk creƫren van technische opleidingen en informatie op het gebied van apparaturen onder druk.
 7. Bewerkstelligen dat bovengenoemde modules door de desbetreffende competent body worden geaccepteerd.

De stichting tracht haar doel voorts te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, in het bijzonder door:

 1. Het regelen van de benodigde financiering van de stichting.
 2. Het verrichten van secretariƫle en andere ondersteunende werkzaamheden.

De stichting kan haar activiteiten mede tot andere dan de deelnemers uitstrekken.