Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  1. De kwaliteit en de veiligheid met betrekking tot het onderhoud aan drukhoudende apparaturen met een werkdruk van meer dan vijf/tiende (0,5) bar aan het houden van welke apparaturen een vergunningsplicht is verbonden, op een voor de wet vereist niveau te houden en/of te brengen, alles uitsluitend namens de houder van de vergunning en zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
  2. Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de stichting alsmede het zijn van intermediair tussen de deelnemers, de stichting en de overheid en/of diegenen die door de overheid daartoe zijn aangewezen.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Distributie, naar de aangesloten deelnemers, van wijzigingen van wet- en regelgeving en technische ontwikkelin